جدول مشخصات لوله هاي بدون درز شنبه بیست و دوم خرداد 1389 10:4
جدول مشخصات لوله هاي بدون درز

منابع : كتاب مبحث ۱۷

اينترنت  ، سايت http://www.insigroup.com

و ...

تعريف : API : American Petruleum Institute        انجمن نفت آمريكا

API - 5L - GRB         مشخصات فني براي خطوط لوله ها                      

API - 5L - GRB         تنش تسليم حدودا         35000PSI

API - 5L - X42          تنش تسليم حدودا         42000PSI

API - 5L - X52          تنش تسليم حدودا       52000PSI

اوزان استاندارد وقطر لوله هاي بدون درز ( مانسمان  SEAMLESS)   استاندارد خارجي  لوله هاي بدون درز ( DIN 2440 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 - SCH 20 DIN 2441 و API5L/ASTM A53/ASTM A106 - SCH 40 و SCH 80 ) استاندارد ايران  براي لوله هاي بدون درز ( ISIRI 3360 و ISIRI 3574 ) رده های ۴۰ و ۸۰ برای فشار قوی هستند .

در جدول زیر مشخصات برای رده ۲۰ داده شده است .

ضخامت لوله ( ميلي متر ) وزن لوله  بدون درز شاخه 6 متري از سايت گروه ملي صنعت فولاد ايران وزن بر حسب كيلوگرم در متر از سايت فولاد .... و كتاب وزن لوله بدون درز به كيلوگرم  در هر شاخه  شش متري قطر خارجي ( ميلي متر ) رايج بازار

مشخصات لوله به اينچ

.....................

۲.۶۵

7.24 تا 7.39 كيلوگرم

۱.۲۲

۷.۳۲

۲۱.۳ 

۲ 

۱/۲

۲.۶۵

 9.38 تا 9.57 كيلوگرم

۱.۵۸ 

۹.۴۸ 

 ۲۶.۹

 ۲.۵

۳/۴

۳.۲۵ 

14.49 تا 14.78 كيلو گرم 

۲.۴۴ 

۱۴.۶۴ 

۳۳.۷ 

۳ 

۱

 ۳.۲۵

18.65 تا 19.02 كيلوگرم 

۳.۱۴ 

 ۱۸.۸۴

 ۴۲.۴

۴ 

۱/۴ ۱

۳.۲۵ 

 21.44 تا 21.87 كيلوگرم

۳.۶۱ 

 ۲۱.۶۶

۴۸.۳ 

 ۵

۱/۲ ۱

۳.۶۵ 

 30.29 تا 30.90 كيلوگرم

۵.۱ 

۳۰.۶ 

۶۰.۳ 

 ۶

۲

 ۳.۶۵

 38.66 تا 39.45 كيلوگرم

۶.۵۱ 

۳۹.۰۶ 

۷۶.۱ 

 ۷

۱/۲ ۲

 ۴.۰۵

 46/48 تا 72/50 كيلو گرم

 ۸.۴۷

۵۰.۸۲ 

۸۸.۹ 

 ۸

۳

۴.۵ 

 99/62 تا 93/65 كيلوگرم

 ۱۲.۱

۷۲.۶ 

۱۱۴.۳ 

 ۱۰

۴

 

نوشته شده توسط کارشناس  | لینک ثابت |